Najam viljuškara

Možete izabrati viljuškare razlićitih nosivosti i pogona,dizel,plinski ili električni.

Cijena najma zavisi od veličine i tipa viljuškara,vremena najma i uslova u kojim će viljuškar raditi.

Shodno vremenu razlikujemo:

 • dnevni najam
 • mjesečni najam
 • dugoročni najam

Po potrebi nudimo najam sa vozačem.

Opšti uslovi najma

Preduzeče »Parkelj servis,trgovina i usluge« d.o.o.Sarajevo daje u najam viljuškar po navedenim opštim uslovima.

 1. Najmodavac predaje viljuškar najmoprimaocu u besprijekornom stanju.Najmoprimalac se obavezuje da će viljuškar poslije dogovorenog vremena vratiti u ispravnom stanju u skladu sa propisima.
 2. Najmoprimalac je u obavezi postupati sa iznajmljenim viljuškarom u skladu sa odredbama ugovora o najmu i opštim uslovima najma,te ga koristiti i održavati u smislu dobrog domačina.Ni u kom slučaju viljuškar ne smije preopteretiti.
 3. Najmoprimalac je u obavezi platiti troškove najma u skladu sa ugovorom o najmu.
 4. Najmoprimaocu se zabranjuje promjena,prerada ili bilo kakav zahvat na iznajmljenom viljuškaru,također je obavezan spriječiti treča lica da to učine.Za bilokakav zahvat najmoprimaoca ili trečeg lica,potrebna je isključivo pismena saglasnost najmodavca.U slučaju nepridržavanja ugovora najmoprimalac je odgovoran za svu štetu koja je time nastala.Najmoprimalac je obavezan odmah obavijestiti za sve kvarove,greške na viljuškaru servisnu službu najmodavca,te iznajmljeni viljuškar prestati koristiti odnosno spriječiti korištenje drugim licima.Najmoprimalac može koristiti viljuškar uprkos kvaru ili sumnji kvara samo ako mu to najmodavac izričito dozvoli u protivnom odgovara za svu moguču štetu.Također je najmoprimalac dužan obavjestiti o bilo kakvom oštečenju.Vrijeme dolaska servisne službe najmodavca se reguliše svaki put sa ugovorom o najmu.
 5. Najmodavalac održava viljuškar na svoj trošak u propisanim vremenskim intervalima,te obavlja zahvate koji su posljedica mogućih funkcionalnih kvarova.
 6. Najmoprimalac je dužan koristiti isključivo propisano pogonsko goivo.Ukoliko dođe do kvara viljuškara zbog upotrebe nedozvoljenog goriva,najmoprimalac je obavezan platiti popravak nastale štete.Najmoprimalac je obavezan kontrolisati nivo elektrolita u bateriji kod elektro viljuškara,te ga po potrebi dolivati.Isto se odnosi na količinu ulja i rashladne tečnosti kod motornih viljuškara.
 7. Ukoliko dođe do promjene unaprijed dogovorenih uslova u kojima se viljuškar koristi(atmosfera,vrsta podloge itd.)najmodavalac ima pravo povečati cijenu najma.
 8. Iznajmljeni viljuškar ne smiju upotrebljavati:lica koja sa radom viljuškara nisu precizno upoznata;lica u alkoholiziranom stanju ili lica koja su preumorna,maloljetna lica ćija znanja,psihofizička stanja,starost,bolest,ili druge(trajne ili trenutne) lične osobine odnosno okolnosti bude sumnju o njihovoj sposobnosti za upravljanje i vožnju iznajmljenog viljuškara.
 9. Troškovi prevoza iznajmljenog viljuškara do mjesta upotrebe,koje odredi najmoprimalac i troškovi prevoza po završetku vremena, upotrebe viljuškara na mjesto koje odredi najmodavalac snosi najmoprimalac (osim ako je drugačije ugovoreno).
 10. Korištenje viljuškara u jednoj ili dvije radne smjene dogovara se pri svakom ugovaranju.
 11. Najmodavalac može odmah prekinuti ugovorni odnos i zahtjevati vračanje viljuškara u slučaju da najmoprimalac ne plača korištenje ili kasni sa plačanjem više od 30 dana.Ako najmoprimaocu prijeti stečaj,ako najmoprimalac dozvoli korištenje viljuškara drugim licima ili upotrebu neovlaštenim licima,ako najmoprimalac ne namjenski koristi iznajmljeni viljuškar.Ako najmoprimalac ne postupa sa iznajmljenim viljuškarom pažljivo u sladu sa propisima i obavezama i sa tim prouzrokuje štetu na viljuškaru.
 12. Najmodavalac ima pravo u slučaju raskida ugovora,odmah oduzeti iznajmljeni viljuškar.Troškove koji u tom slućaju nastanu(plačanje prevoza i drugih taksi)dužan je platiti najmoprimalac.
 13. Odgovornost za bilo kakva oštečenja ili krađu iznajmljenog viljuškara u toku prevoza(na mjesto korištenja i nazad)snosi najmodavac.Sav rizik u toku korištenja viljuškara(oštečenje,krađa)snosi najmoprimalac u cjelosti.Svako oštečenje koje je posljedica nemarnog i grubog postupanja sa viljuškarom od strane najmoprimaoca ili njegovih radnika,te posebno zbog nedovoljnog održavanja viljuškara,popravit će servis najmodavca na teret najmoprimaoca.
 14. Najmodavac ne odgovara za štetu koja je nastala korištenjem iznajmljenog viljuškara kod najmoprimaoca ili trečih lica.Također ne odgovara za štetu radi prekida proizvodnje,koja bi nastala u periodu popravke viljuškara,u slučaju kvara.
 15. Najmoprimaocu je zabranjeno sklapanje bilo kakvih pravnih radnji vezano za iznajmljivanje viljuškara sa trečim licima a posebno podnajam,prodaja i ugovor o zalogu.
 16. Trajanje najma se završava sa danom isteka ugovora o najmu.
 17. Bilo kakva promjena ugovora o najmu ili usmeni dogovor(raskid)važi ako je izražen u pismenoj formi.
 18. Za rješavanje nastalih sporova,koji proizilaze iz tog ugovora nadležan je sud u Sarajevu.

Parkelj d.o.o

Pri Parkelj servisu svoje delo opravljamo hudičevo dobro, kar se opazi že iz imena. Oglejte si kaj vse vam lahko ponudimo.

Prijetno klikanje Vam želimo

Oglejte si našo
trenutno zalogo

Imate
vprašanje?

Pokličite
za servis